Metody ilościowe

CATI (Computer-Assisted Telephone Interview)

Jest to prosta i szybka metoda pozyskiwania informacji od respondentów. Ankieter kontaktuje się z badanym za pośrednictwem telefonu, dzięki specjalnemu programowi uzyskane dane zapisywane są bezpośrednio na serwerze. Posiadane przez nas bazy numerów telefonicznych pozwalają na wybór jedynie tych respondentów, którzy spełniają zaakceptowane wcześniej kryteria doboru próby

CAPI (Computer-Assisted Personal Interview)

Kontakt ankietera z respondentem odbywa się twarzą w twarz a zebrane informacje zapisywane są bezpośrednio w komputerze. Specjalnie stworzony program wspomaga ankietera w przeprowadzeniu wywiadu zgodnie z zatwierdzonym wcześniej scenariuszem. Niewątpliwą zaletą tej metody jest możliwość wyświetlania respondentowi (jeżeli wymaga tego badanie) materiałów multimedialnych takich jak (zdjęcia, filmy, muzyka), które mogą dostarczyć niezbędnych informacji na temat interesującego nas zjawiska.

PAPI ( Paper & Pen Personal Interview)

Jest to jedna z najpopularniejszych metod pozyskiwania danych ilościowych w badaniach marketingowych. Ankieterzy przeprowadzający badanie w terenie wyposażeni są w papierowe wersje kwestionariusza na których kodują udzielane przez respondenta odpowiedzi. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie uzyskanych danych do komputera i przeprowadzenie niezbędnych analiz statystycznych. Następnie badacz tworzy raport w którym znajdują się analiza uzyskanych wyników oraz rekomendacje.

CAWI (Computer Assisted Web Interviews)

W ostatnich latach internetowe badania ankietowe zyskują coraz większą rzeszę zwolenników. Głównymi zaletami metody są:

  • bardzo szybki czas realizacji badania przy stosunkowo dużej próbie
  • relatywnie niski koszt badania
  • możliwość wykorzystania materiałów multimedialnych takich jak (zdjęcia, filmy, muzyka)
  • możliwość dotarcia do specyficznej grupy respondentów.

Desk research

Dzięki metodzie desk research możemy uzyskać kluczowe marketingowo informacje wykorzystując stosunkowo niskie nakłady finansowe. Desk research jest sposobem analizy danych wtórnych, czyli danych, które zostały już wcześniej zgromadzone i przetworzone. Należą do nich wszelkiego rodzaju zestawienia statystyczne, opracowania branżowe, analizy wypowiedzi respondentów na forach internetowych czy monitoring ekspozycji marki w mediach. Badanie desk research może służyć jako etap eksploracyjny projektu badawczego lub wzbogacający rezultaty tradycyjnych badań.

Metoda eksperymentalna

To jedna z najprecyzyjniejszych metod pozyskiwania informacji. Pozwala na sprawdzenie czy zastosowane zabiegi marketingowe przynoszą oczekiwany skutek. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych narzędzi statystycznych uzyskane dane są bardzo rzetelne i trafne. Wielką zaletą metody eksperymentalnej jest możliwość zbadania siły obserwowanego efektu np możemy stwierdzić w jakim stopniu przeprowadzona kampania reklamowa zwiększyła świadomość marki wśród konsumentów.

Metody jakościowe

FGI (zogniskowany wywiad grupowy)

Podczas wywiadu grupowego (FGI) doświadczony prowadzący spotkanie z respondentami (moderator) wydobywa od respondentów ich poglądy, opinie i przemyślenia związane z tematem badania. Aktywność kilkuosobowej grupy (6-8 osób) pozwala na dynamiczną i żywą dyskusję dostarczającą wielu nieosiągalnych wcześniej informacji dotyczących postrzegania marki, produktu, firmy oraz codziennych zachowań i stylu życia konsumentów. Rezultaty badania metodą wywiadów grupowych dostarczane są w postaci raportu z odpowiedziami na postawione wcześniej pytania badawcze, interpretacją wyników. Dodatkowo wyniki wzbogacane są o transkrypcje przeprowadzonej rozmowy oraz zapis audiowizualny spotkania.

IDI (pogłębiony wywiad indywidualny)

Często problem badawczy jest na tyle skomplikowany i trudny, do zbadania, iż należy podejść do niego w sposób indywidualny i pogłębiony. Wykorzystywanie metody IDI pozwala na osiągnięcie tych celów. W czasie indywidualnego wywiadu z osobą badaną, moderator według stworzonego wcześniej scenariusza rozmowy, stara się wydobyć odpowiedzi na postawione pytania badawcze, a następnie pogłębić interpretację.